ultraliga

Ultraliga · @ultraliga

18th Jul 2019 from TwitLonger

Ultraliga: Competitive Ruling – Eimantas "Yashiro" Šniukas

Fakty:
Przedstawiciele Ultraligi otrzymali w ostatnim czasie informację, iż Yashiro prezentował szereg negatywnych zachowań w trakcie rozgrywania gier w ramach Solo Queue, co jest zachowaniem niewłaściwym dla Zawodnika Ultraligi.

Kontekst:
Zawodnicy występujący w Ultralidze są zobowiązani do prezentowania najwyższych standardów zachowania, ponieważ reprezentują Ultraligę we wszystkich swoich działaniach. W związku z tym, naruszenia postanowień regulaminu Ultraligi oraz Warunków Użytkowania League of Legends niosą za sobą istotne konsekwencje.

Przepisy:
Regulamin Ultraligi – Artykuł 8.1.9 w zw. z Warunkami Użytkowania League of Legends i Kodeksem Przywoływacza.

W sytuacji, gdy Przedstawiciele Ultraligi lub Riot Games otrzymają informację, że Zawodnik lub którykolwiek Członek Drużyny dopuścił się naruszenia Regulaminu Ultraligi, Kodeksu Przywoływacza, Warunków Użytkowania League of Legends lub jakichkolwiek innych postanowień związanych z League of Legends, to Przedstawiciele Ultraligi są uprawnieni na mocy ich indywidualnej decyzji nałożyć karę. Jeżeli Przedstawiciele Ultraligi skontaktują się z którymkolwiek Członkiem Drużyny w celu uzyskania informacji w związku z toczącym się postępowaniem wyjaśniającym, osoba ta zobowiązana jest do mówienia prawdy. Jeżeli natomiast Członek Drużyny zatai informacje lub wprowadzi w błąd Przedstawicieli Ultraligi, co skutkować będzie utrudnianiem toczącego się postępowania wyjaśniającego, wówczas osoba ta także podlegać będzie karze.

Rozstrzygnięcie:
Yashiro zostaje zawieszony na okres 6 miesięcy. Po tym czasie Riot Games przeprowadzi kontrolę zachowania zawodnika i jeżeli nie ulegnie ona poprawie, wówczas Riot Games będzie uprawnione do wydłużenia okresu zawieszenia Yashiro.

Informacja Przedstawicieli Ultraligi:
Dla Ultraligi jako Europejskiej Regionalnej Ligi najważniejszym jest, aby zawodnicy w niej występujący prezentowali najwyższe standardy zachowania. Ultraliga będzie podejmować wraz z zawodnikami i organizacjami działania, które pomogą w edukacji oraz poprawie zachowań uczestników Ultraligi w każdym aspekcie profesjonalnej gry.

W związku z zawieszeniem zawodnika składu podstawowego PRIDE, organizacja otrzymuje możliwość zgłoszenia dodatkowego gracza w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.07.2019 r.

===

Ultraliga: Competitive Ruling – Yashiro
Facts:
Ultraliga officials have recently become aware that Yashiro has displayed serious examples of negative behaviour in Solo Queue that is unbecoming of an Ultraliga player.

Context:
Our Ultraliga professionals are held to the highest possible standards of player behaviour, as they represent the league in all their interactions. As such, violations of the League of Legends Terms of Use carry significant repercussions.

Relevant Rules:
Ultraliga Ruleset – Article 8.1.9 in conjunction with LoL Terms of Use and Summoner’s Code
If Ultraliga officials or Riot determines that a Team or Team Member has violated the Ultraliga Rulebook, Summoner’s Code, the LoL Terms of Use, or other rules of LoL, Ultraliga officials may assign penalties at their sole discretion. If Ultraliga officials contact a Team Member to discuss the investigation, the Team Member is obligated to tell the truth. If a Team Member withholds information or misleads Ultraliga officials thus creating an obstruction of the investigation, then the Team and/or Team Member is subject to punishment.

Ruling:
Yashiro will be suspended for 6 months. After these six months, Riot Games will conduct a behavior check. If the player doesn't come into line with the regulations, Riot will be legitimized to prolong the ban.

League Operations Note:
As the European Regional League – Ultraliga, it is essential that Ultraliga players represent the highest standards of player behaviour. We continue to work hard with players and teams to help educate and improve behaviour at all levels of professional play.

As a result of one the members of PRIDE's main roster being suspended, the organisation will be able to put forward an additional player by no later than July 22nd.

Reply · Report Post