nl_0223

*~*Dani*~* · @nl_0223

25th May 2016 from TwitLonger

Beantwoording schriftelijke vragen ver onder maat in #DenHelder #Politiek #Brief


Beter voor Den Helder
25 mei 2016
Onderwerp: Weigeren beantwoorden van schriftelijke vragen.
Geacht college,
Met deze brief wil de fractie Beter voor Den Helder zich bij u beklagen inzake het niet willen beantwoorden van vragen.
Tijdens de raadsvergadering van 23 mei jl. heeft de voorzitter van het college namens u het woord gevoerd aangaande de achterstand die is ontstaan bij het beantwoorden van vragen van verschillende fracties. Kortheidshalve verwijzen wij naar die woordvoering.
Wij vernamen van de voorzitter dat onze vragen inzake de topstructuur reeds waren beantwoord per brief 19 van 8 maart jl. Tevens vernamen wij van de voorzitter dat hij moeite had met de toonzetting en scherpte van vragen aan uw college. Of dat gelegen lag aan de vragen van onze fractie is ons niet bekend.
Voorts willen wij de beantwoording van de vragen inzake de carport en aanverwante onderwerpen hierover onder uw aandacht brengen.
Ten aanzien van de vragen inzake de topstructuur het navolgende:
Deze vragen zijn niet beantwoord. Indien u meent dat deze vragen dezelfde zijn die in een eerder stadium zijn gesteld dan berust dat op een onjuiste voorstelling van zaken. De vragen over de topstructuur zijn het gevolg van de verkregen antwoorden per brief 19.
Ons is ter ore gekomen dat u in de gemeentelijke organisatie het principe “luisteren, samenvatten en doorvragen” heeft ingebed. Dit in het kader van taakvolwassenheid en professionalisme. Wij hebben dit principe dus nu ook toegepast in onze (door)vraagstelling.
De voorzitter gaf als respons dat wellicht de antwoorden niet welgevallig konden zijn maar dat de vragen al waren beantwoord.
Wij draaien dat om. Wij stellen dat doorvragen u kennelijk niet welgevallig is. Temeer omdat de vervolgvragen andere vragen en verzoeken ter bevestiging betroffen.
Wij voelen dan ook duidelijk een muur van weerstand ontstaan. Dat baart ons zorgen.
Dat vragen kritisch kunnen zijn betekent niet dat deze simpelweg onbeantwoord kunnen blijven. Hetzelfde geldt voor de beantwoording van de vragen inzake de carport. Vraag 8 t/m 14 worden gewoonweg niet beantwoord.
Op 2 maart 2015 heeft de voorzitter van onze raad de leden maar afgeraden om zich te verdiepen in de gemeentewet. Los van het gegeven dat dit natuurlijk al een zorgelijke opmerking is hebben wij gemeend de stoute schoenen aan te trekken en ons toch in die materie te gaan verdiepen.
Dat brengt ons tot de volgende conclusie:
Artikel 160, lid 1 onder c geeft aan u de bevoegdheid regels vast te stellen over de ambtelijke organisatie. Dit heeft u vorm gegeven in het zogeheten Organisatiebesluit 2014. Daarin liggen bevoegdheden en aanverwante zaken verankerd over de organisatie.
Als daarbinnen zaken niet goed lopen of een zorgelijke ontwikkeling zichtbaar maken inzake bijvoorbeeld verantwoordelijkheid, dan raakt dat rechtstreeks aan de werkzaamheden van onze gemeenteraad. Wij zijn als volksvertegenwoordigers gebaat bij een goed functionerende organisatie.
Daarover vragen stellen, lijkt ons dan ook voor de hand liggen.
Daarop volgend wijzen wij u op artikel 169, leden 1, 2 en 3.
Gelet op dit artikel roepen wij u dan ook ter verantwoording over het door u gevoerde beleid, namelijk het weigeren en/of onvolledige verstrekken van gevraagde informatie.
Wij hebben er geen behoefte aan om in een kamer één en ander aan te horen, zoals de voorzitter meedeelde, aangezien wij het debat graag in de openbaarheid voeren. Zolang de vragen geen vertrouwelijke antwoorden behoeven is dit volgens ons de juiste en integere weg.
Concreet willen wij dus onze ongenoegens over dit alles kenbaar maken.
Tevens verzoeken wij u de vragen inzake de topstructuur en vragen 8 t/m 14 inzake de carport alsnog zo spoedig mogelijk te beantwoorden.
Namens de gemeenteraadsfractie van Beter voor Den Helder,
Carlo Assorgia, fractievoorzitter

Reply · Report Post