#PvdE bezorgd over christelijke bekeringsactiviteiten in #Schilderswijk


PARTIJ VAN DE EENHEID

Schriftelijke Vragen

Onderwerp: Bewoners Schilderswijk bezorgd over bekeringsproject


De afgelopen weken zijn er door o.a. de christelijke organisatie “Havenkerk” (sport) activiteiten voor (jonge) kinderen georganiseerd op het Oranjeplein, “Blauwe plein” en in sporthal Oranjeplein.
Dat deze activiteiten worden georganiseerd in de zomervakantie is een goed initiatief, maar tijdens deze dagen wordt ook actief geprobeerd om kinderen te winnen voor het christendom.
Dit heeft gezorgd voor de nodige irritatie en onrust bij de omwonenden.

De Partij van de Eenheid heeft hier een aantal kritische vragen over.


In overeenstemming met het Reglement van Orde heeft de Partij van de Eenheid de volgende vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad

1. Bent u bekend met de activiteiten (AIA Havensportweek *) van de christelijke organisatie “Havenkerk” die gedurende deze zomervakantie plaatsvinden op het Oranjeplein?

2. Wie heeft het initiatief genomen tot het organiseren van deze activiteiten? Op welke wijze is men in contact gekomen met deze organisatie?

3. Tijdens deze activiteiten worden kinderen aangemoedigd tot het meedoen aan het gebed en worden bijbelverhalen verteld. Ook worden kinderen uitgenodigd om naar de kerk te komen. Dit gebeurt zonder medeweten van de ouders. Bent u hiervan op de hoogte?

4. Krijgt deze organisatie (facilitaire) steun vanuit de gemeente bij de organisatie van deze activiteiten (bijv. subsidie, gebruik van ruimte bij (gesubsidieerde) instellingen zoals Zebra enz)? Zo ja, graag een toelichting.

5. De Partij van de Eenheid is van mening dat pogingen om (jonge) kinderen te bekeren naar het christelijke geloof in deze overwegend Islamitische wijk onwenselijk en risicovol is. Meerdere boze bewoners stonden al klaar om het recht in eigen hand te nemen, wat gelukkig door de inzet van onze fractie is voorkomen. Deelt u onze zorg?

6. Bent u bereid om samen met onze fractie te zoeken naar alternatieven (bijv. in samenwerking met moskeeën) die beter aansluiten bij de religieuze en culturele normen en waarden in deze wijk? Zo nee waarom niet?


Namens de Partij van de Eenheid,
Arnoud van Doorn

(*) http://www.dehavenkerk.nl/index.php?page=activiteiten/havensport

Reply · Report Post