Izjava


Izjava prejšnjega senata KPK v zvezi z odločitvijo VS RS glede nadzora nad premoženjskim stanjem zavezanca Janeza Ivana Janše


V zvezi z odločitvijo Vrhovnega sodišča RS glede Zaključnega poročila o nadzoru nad premoženjskim stanjem predsednikov parlamentarnih strank iz januarja 2013 v delu, ki se nanaša na Janeza Janšo, nekdanji senat Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) sporoča naslednje:


Ena temeljnih nalog KPK, ki obstaja že več kot deset let, je nadzor nad premoženjskim stanjem funkcionarjev in opozarjanje na korupcijska tveganja. Kljub temu smo bili prvi senat KPK, ki je v tem delu poskušal opraviti svojo zakonsko dolžnost in izpolniti mandat komisije.


Ne prakse prejšnjih senatov, ne sodne prakse na tem področju ni bilo. Pri izvedbi nadzora nad premoženjskim stanjem predsednikov parlamentarnih stranki in pripravi poročila smo ravnali z vso dolžno skrbnostjo in strokovnostjo. Odločitev komisije v zvezi z omenjenim poročilom je bila večkrat potrjena na upravnem sodišču v Ljubljani in v Celju, v postopku za izdajo začasne odredbe pa tudi dvakrat na Vrhovnem sodišču. Vse to potrjuje, da nismo ravnali samovoljno, arbitrarno, pristransko ali očitno nezakonito. Po več kot dveh letih je Vrhovno sodišče zavzelo drugačno stališče in Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) prvič interpretiralo drugače od nižjih sodišč. To je bistvo instančnega sojenja in odločitev seveda spoštujemo. Vzpostavljena sodna praksa bo determinirala delovanje KPK v bodoče. Če bi obstajala že v času izdaje poročila, bi jo seveda spoštovali. Z vidika prakse, ki je obstajala (oz. ni obstajala) v času, ko je poročilo nastalo, pa lahko zgolj zatrdimo, da za svojim delom in vsebino poročila v celoti stojimo.


Ker se s strani zainteresiranih že pojavljajo različne interpretacije, smo vendarle dolžni poudariti naslednje: Vrhovno sodišče ni v ničemer, ne neposredno, ne posredno, odločalo o vsebini poročila, o očitanih kršitvah ZIntPK, o nepojasnjenih gotovinskih zneskih in sumljivih denarnih transakcijah. Vsako razhajanje je zavezanec dolžan celovito in razumljivo pojasniti, česar konkretni zavezanec ni storil. Ne pred KPK, ne pozneje pred javnostjo. Navsezadnje je na spletu še vedno dostopen tudi zvočni posnetek razgovora zavezanca pred senatom komisije, v tem delu pa so pravnomočno zaključeni tudi prekrškovni postopki in začet kazenski postopek.Glede na to, da je Vrhovno sodišče poročilo KPK potem, ko je bilo to potrjeno s strani nižjih sodišč, odpravilo izključno iz procesnih razlogov in s tem začrtalo okvire novi praksi pri interpretaciji ZIntPK, nekdanji senat KPK ne vidi ovir, da KPK ob upoštevanju standarda, ki ga je postavilo Vrhovno sodišče, postopek ponovi. Seveda pa je to odločitev novega senata KPK.


Goran Klemenčič
Rok Praprotnik
dr. Liljana Selinšek

Reply · Report Post