ondrej_m

Ondrej Maly · @ondrej_m

27th Sep 2014 from TwitLonger

Jak Sněmovna omezila práva spotřebitele v telekomunikacích? Takto.

Směrnice 2002/22/EC o univerzální službě říká v článku 20 odst. 2:
„Členské státy zajistí, aby v případě, že podniky zajišťující sítě nebo poskytující služby elektronických komunikací navrhnou změny smluvních podmínek, měli účastníci po oznámení takových změn právo odstoupit od smlouvy bez jakéhokoliv postihu. Nejpozději jeden měsíc před takovou změnou musí být účastníci odpovídajícím způsobem vyrozuměni a současně musí být informováni o svém právu odstoupit od smlouvy bez jakéhokoliv postihu, pokud nové podmínky nepřijmou. Členské státy zajistí, aby vnitrostátní regulační orgány mohly určit formát těchto oznámení.“

Schválený pozměňovací návrh měnící § 63 odstavec 6 zákona o elektronických komunikacích říká:
„Podnikatel poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací nebo zajišťující připojení k veřejné komunikační síti je povinen nejméně 1 měsíc před nabytím účinnosti změny smlouvy uveřejnit informaci o této změně v každé své provozovně a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zároveň je podnikatel povinen informovat účastníka o uveřejnění. Pokud se jedná o podstatnou změnu smlouvy vedoucí ke zhoršení postavení účastníka, je podnikatel povinen prokazatelně informovat účastníka, jehož smlouva obsahuje ustanovení o úhradě v případě ukončení smlouvy před uplynutím doby trvání, na kterou je smlouva uzavřena, rovněž o jeho právu ukončit smlouvu ke dni nabytí účinnosti změny, a to bez této úhrady, jestliže nové podmínky nebude účastník akceptovat. Informaci je podnikatel povinen poskytnout účastníkovi způsobem, který si účastník zvolil pro zasílání vyúčtování. Právo ukončit smlouvu podle tohoto ustanovení nevzniká, pokud dojde ke změně smlouvy na základě změny právní úpravy nebo v případě změny smlouvy podle odstavce 5.“.

Takže směrnice: Pokud operátor změní smlouvu jakkoli (tedy smlouvu, všeobecné podmínky, ceník apod.), musí o této změně informovat účastníka a zároveň ho musí informovat o tom, že má právo odstoupit od smlouvy bez sankce. Tedy změna čehokoli ve smouvě = druhá strana má právo odstoupit bez placení jakýchkoli pokut. Žádné háčky, kličky ani falešní sobi.

Pozměňovací návrh říká:
1) Pokud operátor změní smlouvu jakkoli, musí informovat účastníka o tom, že uveřejnil informaci o tom, že změnil smlovu (tedy ne o změně smlouvy, ale o uveřejnění informace o změně smlouvy). Tedy "Zákazníku, zveřejnil jsem na www.operator.cz nové znění VOP, tvůj Operátor. P.S.: Hledej, šmudlo, kde!"
2) Operátor musí informovat o možnosti ukončit smlouvu bez sankce pouze účastníka, u kterého provede a) "podstatnou změnu smlouvy vedoucí ke zhoršení postavení účastníka", b) účastníkova smlouva obsahuje "ustanovení o úhradě v případě ukončení smlouvy před uplynutím doby trvání".
Vypadávají tedy změny, které nejsou "podstatné" a nevedou ke "zhoršení postavení účastníka". Též vypadávají smlouvy účastníků, kteří v nich nemají "ustanovení o úhradě atd., ale třeba libovolnou jinou formu závazku, nebo jsou zcela bez závazku. O tom, co je podstatné a vede ke zhoršení postavení účastníka, rozhodne operátor a podle toho rozhodne, zda bude nebo nebude informovat o možnosti odstoupit od smlouvy.

Sněmovna outsourcovala ochranu spotřebitele na operátory, což je nepřípustné omezení práv vyplývajících ze směrnice. Nevidí to jen ti, kdo to nechtějí vidět.

Reply · Report Post