jwesty21

Jake · @jwesty21

27th Jun 2013 from TwitLonger

[Trans] "ภาพที่ทิฟฟานี่ส่งมาในเฟซบุ๊คของโซนยอชิแดคือ...?? แน่นอนว่าภาพของน้อง 'ปริ๊นซ์' เองค่ะ :)

[from FACEBOOK GIRLS' GENERATION STAFF] http://fb.me/G2xfva5w

Reply · Report Post