TwitLonger

So dumb a BC. Enuff military force to squash peaceful protests, bt not Kano RT @sinzubaba: *bayo omo guy U̶̲̥̅̊ mind dem nw dem d̶̲̥̅̊ε̲̣̣̣̥γ̲̣̣̥ say mk we go protest wen dia Govt has banned protest idiots

http://tl.gd/ffbrmc · Reply
Report post (?)