Open brief aan Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden.


Loosdrecht 23 juli 2010.


Majesteit,

Reeds bij de eerste formatiebesprekingen wees de grote verliezer van de verkiezingen, het CDA, bij monde van de fractievoorzitter Maxim Verhagen deelname af aan overleg om te komen tot een rechtse regering. In eerste instantie verwonderlijk maar bij nader onderzoek zéér verklaarbaar.

De grote belemmering voor Verhagen om hieraan mee te werken wordt met grote waarschijnlijkheid gevormd door de linker CDA-vleugel, die zijn buitenparlementaire belangen en activiteiten in gevaar ziet komen door de aangekondigde bezuinigingsvoornemens van de VVD en PVV. Belangen en activiteiten die de Nederlandse Staat alleen al in 2009 miljarden euro’s hebben gekost, om nog maar te zwijgen over de maatschappelijke en lastenverzwarende gevolgen voor onze samenleving.

Activiteiten die voornamelijk plaatsvinden onder de thema’s ontwikkelingshulp, milieu, klimaat en vluchtelingenhulp. Activiteiten die in nauwe samenwerking plaatsvinden met de linkse politieke elite en haar buitenparlementaire netwerken. Activiteiten die Nederland in de loop der jaren hebben opgezadeld met een enorme vaste en welhaast onomkeerbare kostenpost en die in belangrijke mate debet zijn aan de staatsschuld waarmee Nederland is opgezadeld (tot 2009 meer dan 347 miljard Euro en in 2010 oploopt met 100 miljoen euro per dag).

Gezien het voorgaande is het dan ook niet vreemd dat de diverse formatiepogingen tot nu toe gestrand zijn op de wijze waarop de Staatsschuld moet worden teruggebracht want bezuinigen is thans sleutelwoord. Alleen de wijze waarop moet worden bezuinigd is het grote struikelblok en dit veroorzaakt grote verdeeldheid tussen mogelijke coalitiepartners. De linkse politiek wil niet tornen aan de voornoemde thema’s en de VVD en de PVV willen dat juist wel. En ook de “linkse” angst voor deelname door de PVV in een nieuw Kabinet speelt een rol want ook deze politieke partij wil met name en bovenal drastisch bezuinigen op de thema’s die ons land onverantwoordelijk financieel belasten.

Nu U in mijn ogen voor de tweede maal de stap heeft gezet om een nieuwe (in)formateur aan te stellen die bij voorbaat zal trachten een rechts Kabinet te voorkomen lijkt het mij van eminent belang om U aan een aantal zaken te herinneren en een breed Nederlands publiek nader hierover voor te lichten. Want Uw nieuwe informateur, Ruud Lubbers is besmet, is gevangen in en door zijn eigen belangen en behoort niet alleen tot de linkervleugel van het CDA maar is ook diepgaand betrokken bij de thema’s die de linkse politieke elite onaangetast wil laten.

Als voormalig premier was Ruud Lubbers verantwoordelijk voor de miljarden euro’s die voor genoemde thema’s uit onze staatskas werden getrokken en mede door de gevolgen daarvan een belangrijk aandeel hebben gehad – en nog steeds hebben - in het oplopen van onze staatsschuld. Lubbers bekleedt sinds zijn aftreden als premier posities binnen Niet Gouvernementele Organisaties (NGO’s) die met miljoenen aan gemeenschapsgeld worden gesubsidieerd. De huidige formateur is bijvoorbeeld voorzitter van de Stichting voor Vluchteling Studenten (UAF) en kreeg deze organisatie alleen al in 2009 2.678.580 euro overheidsgeld. Hij is ook betrokken bij de Nationale Commissie voor internationale samenwerking en Duurzame Ontwikkeling (NCDO) die over de periode 2007-2010 128,4 miljoen euro overheidsgeld mag incasseren. In samenwerking met de NCDO heeft Lubbers het initiatief genomen tot de oprichting van ‘Worldconnecters’ een organisatie waarvan hij tevens voorzitter is. ‘Worldconnecters’ houdt zich onder meer bezig met de thema’s klimaat, verbinding van culturen, mondiale machtsverschuivingen en Europa in de wereld.

En zo zitten er binnen de linker CDA-vleugel meerdere personen wiens boordje gaat knellen bij de gedachten aan een rechtse regering.

Neem een van Lubbers belangrijkste ‘peetvaders’ en collega’s Jos van Gennip. De man die in de media meestal neergezet wordt als de partij-ideoloog van het CDA en de uitbreiding van de linkervleugel in belangrijke mate tot stand heeft gebracht. Hij wist een groot aantal CDA prominenten hiervoor te winnen. De in de aanhef genoemde thema’s staan al jarenlang hoog op zijn politieke agenda. Niet de nationale thema's maar de internationale gebeurtenissen, het internationalisme, moeten volgens Van Gennip de politieke agenda bepalen. Zijn dubbele petten zijn veelvoudig en vormen een lichtend voorbeeld voor de verstrengeling tussen politiek en de miljardenverslindende buitenparlementaire actiewereld. Een kleine greep uit zijn talrijke activiteiten:

Van 1967 tot 1976 was Van Gennip directeur van het Centraal Missie Commissariaat (CMC). Een organisatie die aan de wieg stond van linkse christenen binnen de kerken en belast was met de belangenbehartiging van 8.000 Nederlandse missionarissen. Missionarissen die de marxistische bevrijdingstheologie omarmden en bloedige revoluties steunden in de Derde Wereld. Missionarissen die de andere kant opkeken wanneer hun ‘cliënten’ op afschuwelijke wijze de rechten van mens schonden of van ontwikkelingsgeld wapens kochten. Zo steunde een van hen, Jan Schrama, vergaand het verzet in de Filippijnen en behoorde hij tevens tot de adviesraad van de katholieke ontwikkelingshulporganisatie Cebemo.

Lubbers was een regelmatige gast en spreker tijdens bijeenkomsten die door Cebemo werden georganiseerd. Sinds de oprichting van beide organisaties zijn er enorme bedragen aan gemeenschapsgeld naar toe gevloeid. Intussen is naam van CMC veranderd in ‘Mensen met een Missie’ (subsidies van overheden en anderen in 2009 €4.466.872) en de naam van Cebemo is veranderd in Cordaid (overheidssubsidie over de periode 2007 – 2010 421.830.126 euro).

Deze organisaties zijn ontstaan rond 1967. De behoefte aan gemeenschapsgeld werd steeds groter en om meer subsidies binnen te halen en hun netwerk uit te breiden begon men stap voor stap met het oprichten van nieuwe organisaties. Zo stond Van Gennip in 1968 aan de wieg van de nationale commissie Justitia et Pax. Nederland behoorde daarmee tot de eerste landen die een eigen commissie oprichtten, nadat een jaar eerder in Rome de internationale commissie aan de slag was gegaan. Justitia et Pax wordt momenteel ondermeer gesubsidieerd door Mensen met een Missie, Solidaridad, religieuze instituten, het Ministerie van Buitenlandse zaken en de Mede Financierings Organisatie (MFO)Cordaid.

Ook in Cordaid heeft Van Gennip zijn sporen nagelaten. In navolging van de MFO(S) NOVIB (momenteel de Stichting Oxfam Novib en over de periode 2007 – 2010 gesubsidieerd met 509 miljoen euro), die in 1956 werd opgericht door zijn christelijke geloofsgenoot Pater Simon Jelsma, stond Van Gennip in 1965 - vanuit het CMC – aan het wiegetouw van het Katholieke Cebemo. Een jaar daarvoor, in 1964, werd de protestantse ICCO opgericht. Ook daar is linkervleugel van het CDA rijkelijk vertegenwoordigd. CMC en Cebemo bleven nauw met elkaar verbonden. Als directeur van Cebemo gaf Van Gennip in 1973 aan zijn strijdmakker Jan Pronk, de toenmalige PvdA-minister van Ontwikkelingssamenwerking, advies over de wijze waarop ze geld naar het verzet in Chili konden sluizen.

Later volgde een wederdienst en werd Van Gennip door Pronk aangesteld om berichten over misbruik van ontwikkelingshulp door het gewapende verzet in de Filippijnen te onderzoeken. Gezien zijn jarenlange ondersteuning van dit verzet laat het resultaat van zijn onderzoek zich bij voorbaat raden. Van Gennip bleef algemeen Cebemo-directeur tot 1984 (momenteel is Cebemo opgegaan in Cordaid). Wetenswaardig is ook nog dat de dochter van Van Gennip, CDA-politica Karien van Gennip momenteel in de Raad van Toezicht van Cordaid zit en daar vergezeld wordt door de CDA-prominenten Gerrit. H.O. van Maanen en Arie M. Oostlander.

In 1984 werd Van Gennip als een kat op het spek gebonden. Hij verliet Cebemo om tot 1990 te gaan werken als plaatsvervangend directeur-generaal Internationale Samenwerking bij ministerie van Buitenlandse Zaken en werd belast met bilaterale Nederlandse Ontwikkelingshulp. Mede door zijn bemoeienis en samenwerking met Jan Pronk raakten de relaties van het ministerie en zijn ambtenaren met de NGO’s innig verstrengeld. In 1986 werd Van Gennep tevens lid van de Raad van Toezicht bij de Rabobank in Den Haag. Zijn partijgenoot Herman Wijffels was lid van de directie Rabobank Nederland en sleutelde als informateur in 2006 een Kabinet CDA, PvdA en ChristenUnie in elkaar. Wijfels loodste de Rabobank voor ontwikkelingshulp binnen (in 2009 ruim 14,7 miljoen euro). Ter gelegenheid van zijn afscheid werd het Herman Wijfels Fonds opgericht.

Na zijn werkzaamheden bij het ministerie van Buitenlands Zaken werd Van Gennip van 1991 tot 1999 directeur van het Wetenschappelijk Instituut van het CDA. En ook hier opereerde hij onder dubbele pet. Vanaf juni 1997 werd hij voorzitter Society International Development (SID) Nederland en een maand later tot 16 januari 2008, vicepresident van SID International. Als voorzitter van de SID benadrukt Van Gennip dat deze organisatie ‘één van de drijvende krachten’ is in de promotie van alternatieve zienswijzen en acties met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking en een unieke rol speelt ‘in het overbruggen van de kloof tussen beleidsmakers en activisten aan de basis’. Momenteel heeft SID bijna 6000 leden in 115 landen en werkt het internationaal nauw samen met gelijkgezinde organisaties en netwerken van onder meer parlementariërs en studenten. SID wordt mede ondersteunt door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hoe SID aan deze ondersteuning komt is inmiddels duidelijk.

Vanaf mei 2004 is Van Gennip voorzitter van de Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling (NCDO). Voor de periode 2007-2010 ontving de NCDO een subsidie van 128,4 miljoen euro. Tijdens de periode vanaf 2004 tot 2007 was hij tevens lid van de Eerste Kamer. Ook hier hield hij zich bezig met ontwikkelingssamenwerking en was hij de woordvoerder Ontwikkelingssamenwerking en Buitenlandse Zaken van de CDA Eerste-Kamerfractie. Wetenswaardig is dat hij ook bestuurslid is van de het Netherlands Institute for Multiparty Democracy (NIMD) waarvan zijn CDA-collega Bernard Bot voorzitter is. NIMD ontving in 2008 bijna 10 miljoen euro van het ministerie van Buitenlandse Zaken.
Zijn CDA-collega Sophie van Bijsterveld is lid van de Eerste Kamer en ook zij draagt een dubbele pet en is lid van de ledenraad van PaxChristi, een organisatie die over de periode 2007-2010 ruim 15 miljoen euro overheidsgeld ontvangt.

In zijn rol als NCDO-voorzitter subsidieerde Van Gennep de SID (2004 €75.000, 2005 €75.000, 2006 €241.612, 2007 €211.120). En daar bleef het niet bij. Ook andere organisaties waarin hij bestuurlijk actief is verzorgde hij rijkelijk met NCDO-subsidies waaronder de Eduardo Frei Stichting (2004 €100.000, 2007 €90.000). Als voorzitter van het NCDO is hij ook actief binnen de Knowledge and Advisory Centres http://www.worldconnectors.nl/index.php?id=45&c=10 waaraan onder meer zijn CDA-collega Doekle Terpstra en de zeer omstreden moslimfilosoof Tariq Ramadan deelnemen.

Van Gennip is ook een groot voorstander van Gemeentelijke Samenwerking met Ontwikkelingslanden en zit daarvoor in de adviescommissie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Een organisatie die in dit kader mede verantwoordelijk is voor de enorme bedragen die via gemeenten naar het buitenland vloeien en nauw samenwerkt met en mede gesubsidieerd wordt door het NCDO (meer dan 300.000 euro in 2009) http://www.vng.nl/smartsite.dws?id=35434.

En dan hebben we ook nog het vice-voorzitterschap van Van Gennip bij Vluchtelingenwerk Nederland. De organisatie die niet alleen al jarenlang het indammen van de enorme asielzoekerstroom naar ons land saboteert, maar door haar activiteiten ook een aanzuigende werking heeft. Zo is Vluchtelingenwerk Nederland ondermeer verantwoordelijk voor het tot stand komen van het Generaal Pardon. Een pardon dat in gang werd gezet door een machtige lobby onder de naam ‘26.000 gezichten’. In deze lobby liep Van Gennip hand in hand met de zojuist door U aangestelde informateur Ruud Lubbers en Doekle Terpstra, de voorzitter van de HBO-raad en ICCO.

ICCO is een Interkerkelijke organisatie, opgericht in 1964 en houdt zich ook bezig met ontwikkelingssamenwerking. Voor de periode 2007-2010 ontving ICCO 525.000.000 euro aan overheidsgeld. De organisatie was nauw betrokken bij het Filippijnse verzet en onderdeel van het laakbare onderzoek dat Van Gennip in opdracht van Jan Pronk uitvoerde. In een reactie lieten zij in De Volkskrant van 5 juni 1990 weten: “Steun aan gewapend verzet blijft voor ICCO mogelijk.”

De voorganger van Doekle Terpstra bij ICCO was het prominente CDA-lid Tineke Lodders. Zij was de voorzitter over de periode januari 1996 tot 1 januari 2006. Zij is tevens voorzitter van de Raad van toezicht Samenwerkende Hulp Organisaties en zit sinds september 2007 ook in het bestuur van de NCDO. Lodders is ook voorzitter van het Landelijk Beraad Stedenbanden Nederland-Nicaragua dat over de periode 2007-2010 €2.000.000 aan subsidies mag incasseren. Als lid van de CDA-fractie in de Eerste Kamer hield zij zich vooral bezig met ontwikkelingssamenwerking, ruimtelijke ordening en milieubeheer en sociale zaken.

Ook andere CDA’ers zijn in dit verband zeer noemenswaard:

Gerrit Terpstra en Pieter Kooijmans, beiden onder meer lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Vluchteling die voor de periode 2007-2010 6.419.725 euro subsidie ontvangt.

Jan Schinkelshoek, de voormalige campagne-woordvoerder van lijsttrekker Lubbers in 1986 en 1989. Schinkelhoek is lid van het bestuur van de Nederlandse stichting ‘Press Now’, die voor de periode 2007-2010 9.966.144 euro aan subsidie ontvangt.

En dan noem ik nog het recentelijk opgerichte ‘Rights Forum’, dat zich met het conflict tussen Israel en de Palestijnen bezighoud. Een forum waaraan de CDA’ers Dries van Agt, Hans van den Broek, Frans Andriessen, Pieter Kooijmans, Tinneke Lodders, Doekle Terpstra en Bert de Vries deelnemen. Een forum waarvan de subsidies nog niet bekend zijn, maar met grote waarschijnlijkheid uit de eerdere beschreven subsidiekanalen komen.

Tja en zo kan ik nog wel een tiental pagina’s vullen met vergelijkbare belangenverstrengelingen die onderhandelingen over een rechts Kabinet zo goed als onmogelijk maken.

Ik sluit deze brief af aan U met het interessante gegeven dat uw zoon Constatijn voorzitter is bij de Stichting The Hague Process on Refugees and Migration. Een stichting waar zowel Jos van Gennip als de door u aangestelde nieuwe informateur via de afdeling ‘Club of the Hague’ lid van zijn, een stichting die nauw samenwerkt met SID en subsidie ontvangt van ondermeer de ministeries van Justitie en Buitenlandse Zaken, de gemeente Den Haag, Vluchtelingenwerk, ICCO, Novib en de NCDO.


Hoogachtend,

Peter Siebelt


Kopie aan:

De Fractievoorzitters

Maxim Verhagen CDA m.verhagen@tweedekamer.nl

Mark Rutte VVD m.rutte@tweedekamer.nl

Geert Wilders PVV g.wilders@tweedekamer.nl

Emile Roemer SP e.roemer@tweedekamer.nl

en aan de (in)formateur Ruud Lubbers via info@uaf.nl

Reply · Report Post